Zakres Ubezpieczenia


Liczba ubezpieczonych osób:
Liczba osób wyczynowo uprawiających sport:
Wskaż ilu ubezpieczonych uczęszcza do szkoły sportowej / pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych.

 • W przypadku uszczerbku na zdrowiu powstałego bezpośrednio w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu, określony przez lekarza zaufania.
  Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
 • Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu poniesione koszty zakupu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2013r., udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego. Wysokość świadczenia wynosi do 30% sumy ubezpieczenia.
  Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
 • Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia wynosi do 30% sumy ubezpieczenia.
  Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
 • Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu jaki powstał w wyniku ataku padaczki, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
  Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki
 • Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek tylko dla niniejszej opcji uważa się również zawał serca lub udar mózgu. Wysokość świadczenia wynosi 100% sumy ubezpieczenia.
  Śmierć w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu)
 • Sepsa to zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem, rozpoznany przez lekarza specjalistę. Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia w przypadku zdiagnozowania sepsy.
  Zdiagnozowanie sepsy u ubezpieczonego
 • Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której rodzic lub opiekun prawny Ubezpieczonego zmarł. Wysokość świadczenia wynosi 10% sumy ubezpieczenia.
  Śmierć rodzica / opiekuna prawnego w wyniku NW
 • Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, użądlenia.
  Pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie
 • Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu, w wyniku którego konieczny był co najmniej trzydniowy pobyt w szpitalu.
  Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

Rozszerz zakres ubezpieczania
o dodatkowe opcje

 • Wypadek komunikacyjny to nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, na skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierującą pojazdem, zmarł. Wysokość świadczenia wynosi 100% sumy ubezpieczenia.
  Śmierć osoby ubezpieczonej w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • Oparzenie to uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, żrących substancji chemicznych, prądu elektrycznego, promieni słonecznych – UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury. Wysokość świadczenie zależna jest od stopnia oparzenia określonego przez lekarza prowadzącego leczenie oparzenia.
  Oparzenia w wyniku NW
 • Odmrożenie to uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania niskiej temperatury. Wysokość świadczenie zależna jest od stopnia odmrożenia określonego przez lekarza prowadzącego leczenie.
  Odmrożenia
 • Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu. Maksymalny okres, za jaki Towarzystwo wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 90 dni.
  Pobyt w szpitalu w wyniku NW
 • Jeżeli w wyniku choroby Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu. Maksymalny okres, za jaki Towarzystwo wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 60 dni.
  Pobyt w szpitalu w wyniku choroby
 • Operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku to inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalności zabiegowej, przeprowadzony podczas co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu jako niezbędną częścią procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość świadczenia zgodna z Tabelą nr 8 OWU.
  Operacja w wyniku NW
 • Operacja w wyniku choroby to inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalności zabiegowej, przeprowadzony podczas co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu jako niezbędna część procesu leczenia choroby, która została zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia. Wysokość świadczenia zgodna z Tabelą nr 9 OWU.
  Operacja w wyniku choroby
 • Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku to poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:
  1. wizyt lekarskich
  2. zabiegów ambulatoryjnych
  3. badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie
  4. pobytu w szpitalu
  5. operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych
  6. zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
  7. rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie
  Wysokość świadczenia wynosi do 20% sumy ubezpieczenia.
  Koszty leczenia w wyniku NW
 • Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku to poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość świadczenia wynosi do 10% sumy ubezpieczenia.
  Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW

Pakiet
Podstawowy

Suma Ubezpieczenia
10 000 pln

 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW * W przypadku uszczerbku na zdrowiu powstałego bezpośrednio w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu, określony przez lekarza zaufania.
  do 10 000 pln
 • Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu poniesione koszty zakupu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2013r., udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego. Wysokość świadczenia wynosi do 30% sumy ubezpieczenia.
  do 3 000 pln
 • Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia wynosi do 30% sumy ubezpieczenia.
  do 3 000 pln
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu jaki powstał w wyniku ataku padaczki, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
  100 pln za zdarzenie
 • Śmierć w wyniku NW * (w tym również zawał serca i udar mózgu) Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek tylko dla niniejszej opcji uważa się również zawał serca lub udar mózgu. Wysokość świadczenia wynosi 100% sumy ubezpieczenia.
  10 000 pln
 • Zdiagnozowanie sepsy Sepsa to zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem, rozpoznany przez lekarza specjalistę. Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia w przypadku zdiagnozowania sepsy.
  1 000 pln
 • Śmierć rodzica / opiekuna prawnego w wyniku NW * Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której rodzic lub opiekun prawny Ubezpieczonego zmarł. Wysokość świadczenia wynosi 10% sumy ubezpieczenia.
  1 000 pln
 • Pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, użądlenia.
  100 pln
 • Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW * Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu, w wyniku którego konieczny był co najmniej trzydniowy pobyt w szpitalu.
  100 pln

Składka za osobę na rok
23 pln

+ jedyne pln

 • Śmierć osoby ubezpieczonej w następstwie wypadku komunikacyjnego Wypadek komunikacyjny to nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, na skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierując pojazdem, zmarł. Wysokość świadczenia wynosi 100% sumy ubezpieczenia.
  10 000 pln
 • Oparzenia w wyniku NW * Oparzenie to uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, żrących substancji chemicznych, prądu elektrycznego, promieni łonecznych – UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury. Wysokość świadczenie zależna jest od stopnia oparzenia określonego przez lekarza prowadzącego leczenie oparzenia.
  x
 • Odmrożenia Odmrożenie to uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania niskiej temperatury. Wysokość świadczenie zależna jest od stopnia odmrożenia określonego przez lekarza prowadzącego leczenie.
  x
 • Pobyt w szpitalu w wyniku NW * Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu. Maksymalny okres, za jaki Towarzystwo wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 90 dni.
  5 000 pln
 • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby Jeżeli w wyniku choroby Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu. Maksymalny okres, za jaki Towarzystwo wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 60 dni.
  5 000 pln
 • Operacja w wyniku NW * Operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku to inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalności zabiegowej, przeprowadzony podczas co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu jako niezbędną częścią procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość świadczenia zgodna z Tabelą nr 8 OWU.
  2 000 pln
 • Operacja w wyniku choroby Operacja w wyniku choroby to inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalności zabiegowej, przeprowadzony podczas co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu jako niezbędna część procesu leczenia choroby, która została zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia. Wysokość świadczenia zgodna z Tabelą nr 9 OWU.
  x
 • Koszty leczenia w wyniku NW * Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku to poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:
  1. wizyt lekarskich
  2. zabiegów ambulatoryjnych
  3. badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie
  4. pobytu w szpitalu
  5. operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych
  6. zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
  7. rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie
  Wysokość świadczenia wynosi do 20% sumy ubezpieczenia.

  5 000 pln
 • Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW * Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku to poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość świadczenia wynosi do 10% sumy ubezpieczenia.
  x

Składka za osobę na rok
31 pln

Pakiet
Rozszerzony

Suma Ubezpieczenia
15 000 pln

 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW * W przypadku uszczerbku na zdrowiu powstałego bezpośrednio w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu, określony przez lekarza zaufania.
  do 15 000 pln
 • Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu poniesione Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie niezbędnych z medycznego punktu widzenia, udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego. Wysokość świadczenia wynosi do 30% sumy ubezpieczenia.
  do 4 500 pln
 • Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia wynosi do 30% sumy ubezpieczenia.
  do 4 500 pln
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu jaki powstał w wyniku ataku padaczki, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
  150 pln za zdarzenie
 • Śmierć w wyniku NW * (w tym również zawał serca i udar mózgu) Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek tylko dla niniejszej opcji uważa się również zawał serca lub udar mózgu. Wysokość świadczenia wynosi 100% sumy ubezpieczenia.
  15 000 pln
 • Zdiagnozowanie sepsy Sepsa to zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem, rozpoznany przez lekarza specjalistę. Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia w przypadku zdiagnozowania sepsy.
  1 500 pln
 • Śmierć rodzica / opiekuna prawnego w wyniku NW * Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której rodzic lub opiekun prawny Ubezpieczonego zmarł. Wysokość świadczenia wynosi 10% sumy ubezpieczenia.
  1 500 pln
 • Pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, użądlenia.
  150 pln
 • Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW * Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu, w wyniku którego konieczny był co najmniej trzydniowy pobyt w szpitalu.
  150 pln

Składka za osobę na rok
35 pln

+ jedyne pln

 • Śmierć osoby ubezpieczonej w następstwie wypadku komunikacyjnego Wypadek komunikacyjny to nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, na skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierując pojazdem, zmarł. Wysokość świadczenia wynosi 100% sumy ubezpieczenia.
  15 000 pln
 • Oparzenia w wyniku NW * Oparzenie to uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, żrących substancji chemicznych, prądu elektrycznego, promieni łonecznych – UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury. Wysokość świadczenie zależna jest od stopnia oparzenia określonego przez lekarza prowadzącego leczenie oparzenia.
  x
 • Odmrożenia Odmrożenie to uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania niskiej temperatury. Wysokość świadczenie zależna jest od stopnia odmrożenia określonego przez lekarza prowadzącego leczenie.
  x
 • Pobyt w szpitalu w wyniku NW * Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu. Maksymalny okres, za jaki Towarzystwo wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 90 dni.
  10 000 pln
 • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby Jeżeli w wyniku choroby Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu. Maksymalny okres, za jaki Towarzystwo wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 60 dni.
  10 000 pln
 • Operacja w wyniku NW * Operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku to inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalności zabiegowej, przeprowadzony podczas pobytu w szpitalu jako niezbędną częścią procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość świadczenia zgodna z Tabelą nr 8 OWU.
  3 000 pln
 • Operacja w wyniku choroby Operacja w wyniku choroby to inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalności zabiegowej, przeprowadzony podczas co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu jako niezbędna część procesu leczenia choroby, która została zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia. Wysokość świadczenia zgodna z Tabelą nr 9 OWU.
  2 000 pln
 • Koszty leczenia w wyniku NW * Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku to poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:
  1. wizyt lekarskich
  2. zabiegów ambulatoryjnych
  3. badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie
  4. pobytu w szpitalu
  5. operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych
  6. zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
  7. rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie
  Wysokość świadczenia wynosi do 20% sumy ubezpieczenia.

  10 000 pln
 • Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW * Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku to poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość świadczenia wynosi do 10% sumy ubezpieczenia.
  5 000 pln

Składka za osobę na rok
51 pln

Pakiet
Pełny

Suma Ubezpieczenia
20 000 pln

 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW * W przypadku uszczerbku na zdrowiu powstałego bezpośrednio w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu, określony przez lekarza zaufania.
  do 20 000 pln
 • Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu poniesione koszty zakupu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2013r., udokumentowane kopią zlecenia lekarskiego. Wysokość świadczenia wynosi do 30% sumy ubezpieczenia.
  do 6 000 pln
 • Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych Towarzystwo zwraca Ubezpieczonemu koszty przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia powiatowego (lub wojewódzkiego) zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia wynosi do 30% sumy ubezpieczenia.
  do 6 000 pln
 • Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu jaki powstał w wyniku ataku padaczki, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
  200 pln za zdarzenie
 • Śmierć w wyniku NW * (w tym również zawał serca i udar mózgu) Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek tylko dla niniejszej opcji uważa się również zawał serca lub udar mózgu. Wysokość świadczenia wynosi 100% sumy ubezpieczenia.
  20 000 pln
 • Zdiagnozowanie sepsy Sepsa to zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) wywołanej zakażeniem, rozpoznany przez lekarza specjalistę. Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia w przypadku zdiagnozowania sepsy.
  2 000 pln
 • Śmierć rodzica / opiekuna prawnego w wyniku NW * Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której rodzic lub opiekun prawny Ubezpieczonego zmarł. Wysokość świadczenia wynosi 10% sumy ubezpieczenia.
  2 000 pln
 • Pogryzienie przez psa, pokąsanie, użądlenie Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia w przypadku pogryzienia przez psa, pokąsania, użądlenia.
  200 pln
 • Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW * Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony doznał wstrząśnienia mózgu, w wyniku którego konieczny był co najmniej trzydniowy pobyt w szpitalu.
  200 pln

Składka za osobę na rok
46 pln

+ jedyne pln

 • Śmierć osoby ubezpieczonej w następstwie wypadku komunikacyjnego Wypadek komunikacyjny to nagłe zdarzenie wywołane ruchem pojazdu, na skutek którego Ubezpieczony, będący pasażerem pojazdu, pieszym lub osobą kierując pojazdem, zmarł. Wysokość świadczenia wynosi 100% sumy ubezpieczenia.
  20 000 pln
 • Oparzenia w wyniku NW * Oparzenie to uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania ciepła, żrących substancji chemicznych, prądu elektrycznego, promieni łonecznych – UV, promieniowania (RTG, UV i innych czynników promieniotwórczych), wysokiej temperatury. Wysokość świadczenie zależna jest od stopnia oparzenia określonego przez lekarza prowadzącego leczenie oparzenia.
  10 000 pln
 • Odmrożenia Odmrożenie to uszkodzenie skóry, powstałe w wyniku działania niskiej temperatury. Wysokość świadczenie zależna jest od stopnia odmrożenia określonego przez lekarza prowadzącego leczenie.
  10 000 pln
 • Pobyt w szpitalu w wyniku NW * Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu. Maksymalny okres, za jaki Towarzystwo wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 90 dni.
  10 000 pln
 • Pobyt w szpitalu w wyniku choroby Jeżeli w wyniku choroby Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od trzeciego dnia pobytu. Maksymalny okres, za jaki Towarzystwo wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wynosi 60 dni.
  10 000 pln
 • Operacja w wyniku NW * Operacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku to inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalności zabiegowej, przeprowadzony podczas pobytu w szpitalu jako niezbędną częścią procesu leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość świadczenia zgodna z Tabelą nr 8 OWU.
  4 000 pln
 • Operacja w wyniku choroby Operacja w wyniku choroby to inwazyjny zabieg chirurgiczny, wykonany w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, przez uprawnionego lekarza o specjalności zabiegowej, przeprowadzony podczas co najmniej trzydniowego pobytu w szpitalu jako niezbędna część procesu leczenia choroby, która została zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia. Wysokość świadczenia zgodna z Tabelą nr 9 OWU.
  3 000 pln
 • Koszty leczenia w wyniku NW * Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku to poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:
  1. wizyt lekarskich
  2. zabiegów ambulatoryjnych
  3. badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie
  4. pobytu w szpitalu
  5. operacji, za wyjątkiem operacji plastycznych
  6. zakupu środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza
  7. rehabilitacji zleconej przez lekarza prowadzącego leczenie
  Wysokość świadczenia wynosi do 20% sumy ubezpieczenia.

  10 000 pln
 • Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW * Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku to poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego lub utraconego zęba stałego, powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej. Wysokość świadczenia wynosi do 10% sumy ubezpieczenia.
  5 000 pln

Składka za osobę na rok
68 pln


* NW - Nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarło.
Roczna jednorazowa składka do zapłaty za wszystkich ubezpieczonych: 51 pln

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

 1. Postanowienia wstępne
  1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych, a także tryb postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług przez Agenta w serwisie internetowym prowadzonym pod domeną www.nwucznia.pl przez INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  2. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniona przed zawarciem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem strony internetowej www.nwucznia.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie przez Usługobiorcę.
  3. Agent świadczy usługi elektroniczne zgodnie z treścią Regulaminu.
  4. Przed wypełnieniem Formularza rejestracyjnego w zakładce „Kup ubezpieczenie”, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią i zaakceptować warunki Regulaminu oraz OWU.
  5. Usługobiorca obowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z usług Serwisu.
  6. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu oraz OWU znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego jako prawa właściwego dla stosunku prawnego określonego Regulaminem.
  7. Językiem stosowanym w komunikacji między Agentem a Usługobiorcami jest język polski.
  8. W ramach prowadzonej usługi InterRisk stosuje postanowienia Zasady Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych Polskiej Izby Ubezpieczeń, dostępne na stronie internetowej www.piu.org.pl.
 2. Definicje
  Przez pojęcia użyte w treści Regulaminu rozumie się:
  1. Agent – INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 21/12, 25-512 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000500651, NIP 6572364769 REGON 291213760, będący równocześnie administratorem Serwisu, działający pod numerem rejestru agentów ubezpieczeniowych 11150811/A.
  2. Formularz kontaktowy – znajdujący się w zakładce „Kontakt” zbiór danych wypełnianych przez Usługobiorcę w celu kontaktu z Agentem.
  3. Formularz rejestracyjny – znajdujący w zakładce „Kup ubezpieczenie” zbiór danych wypełnianych przez Usługobiorcę w celu zawarcia umowy ubezpieczenia.
  4. Infolinia – usługa świadczona przez Konsultantów Agenta pod numerem telefonu wskazanym w Serwisie w zakładce „Kontakt” między godziną 8:00 a 16:00, polegająca na udzielaniu niezbędnych informacji Usługobiorcy w ramach zawieranych umów ubezpieczenia.
  5. InterRisk – InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą przy ul. Stanisława Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054136, NIP 5260038806, REGON 010644132, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 137 640 100,00 zł, działający na podstawie zezwolenia Ministra Finansów DU/905/A/KP/93 z dnia 5 listopada 1993 r.
  6. Konsultant – pracownik Agenta udzielający informacji w ramach Infolinii Serwisu.
  7. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia InterRisk.
  8. Polisa – dokument będący potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia przez Usługobiorcę z Agentem działającym w imieniu InterRisk.
  9. Polityka prywatności – Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  10. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  11. Serwis – portal internetowy dostępny pod domeną www.nwucznia.pl , adresowany dla Usługobiorców, przeznaczony do zapoznania się z ubezpieczeniami oferowanymi przez Agenta, zawarcia umowy ubezpieczenia.
  12. Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z Serwisu.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  Agent świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. Udostępnianie informacji o oferowanych ubezpieczeniach w zakładce „Co oferujemy”.
  2. Zawieranie umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu.
  3. Pomoc w korzystaniu z Serwisu w formie elektronicznej i telefonicznej (Infolinia, Formularz kontaktowy).
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem
   1. Aby móc prawidłowo korzystać z Serwisu za pośrednictwem domeny www.nwucznia.pl wymagane są:
    1. Dostęp do sieci Internet
    2. Preferowana przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja 9 lub nowsza, Mozilla Firefox wersja 4 lub nowsza, Opera wersja 12 lub nowsza i Google Chrome wersja … 7 lub nowsza
    3. JavaScript i Cookies
    4. Wykorzystanie protokołu HTTPS
    5. Posiadanie konta e-mail
    6. Zainstalowany plug-in do przeglądania plików PDF
   2. Aby móc prawidłowo korzystać z Serwisu za pośrednictwem Infolinii wymagany jest dostęp do połączenia telefonicznego. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora sieci telekomunikacyjnej Usługobiorcy.
  2. Zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym
   1. Usługobiorca korzystający z Serwisu nie może swoim zachowaniem naruszać dóbr osobistych osób trzecich, dostarczać treści niezgodnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi lub sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa. Zakazane jest również dostarczanie treści mogących wprowadzić w błąd, a także zawierających szkodliwe oprogramowanie, mogące wywołać uszkodzenia w prawidłowym działaniu Serwisu.
   2. Agent nie odpowiada za dostarczane przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
  3. Przerwy w dostępie Serwisu
   1. Agent nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług związanych z awarią lub wadliwym funkcjonowaniem Serwisu niezależnym od Agenta.
   2. Wszelkie awarie i usterki systemu Agent zobowiązuje się niezwłocznie usunąć przy użyciu niezbędnych do tego celu środków.
 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1. Procedura zawarcia umowy ubezpieczenia
   Podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego, Serwis na bieżąco informuje Usługobiorcę o wszelkich błędach we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić. Agent nie ponosi odpowiedzialności w związku z podaniem przez Usługobiorcę danych niezgodnych z rzeczywistym stanem prawnym lub faktycznym w trakcie procesu zawierania umowy ubezpieczenia.
   Usługobiorca wybiera dogodny dla siebie wariant ubezpieczenia w zakładce „Kup ubezpieczenie” i wypełnia formularz rejestracyjny, podając niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia dane, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, adres e-mail i inne. Po wypełnieniu formularza, zaakceptowaniu oświadczeń oraz uzupełnieniu pola Captcha, Usługobiorca przegląda podsumowanie zawierające informacje dotyczące warunków zawieranej umowy ubezpieczenia, a następnie Serwis generuje dokument Polisy. Usługobiorca realizuje płatność za pośrednictwem serwisu dotPay, po czym Serwis dokonuje automatycznej akceptacji Polisy, która otrzymuje status „zaakceptowana”. Po dokonaniu płatności za pośrednictwem serwisu dotPay zaakceptowana Polisa, OWU i inne dokumenty są przesyłane na skrzynkę mailową Usługobiorcy a Usługobiorca zostaje ponownie przekierowany do Serwisu. Dalsza obsługa trwania umowy ubezpieczenia będzie wykonywana przez Agenta za pośrednictwem IPortalu, tj. portalu sprzedażowego InterRisk
   Dokument polisy jest dokumentem potwierdzającym zawarcie przez Usługobiorcę z działającym w imieniu InterRisk Agentem umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 809 Kodeksu cywilnego. Usługobiorca zawiera umowę ubezpieczenia z chwilą doręczenia mu dokumentu Polisy na jego adres e-mail.
  2. Prawo odstąpienia
   Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) Usługobiorca, będący w rozumieniu tej ustawy konsumentem, może odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy, czyli od dnia przesłania mu w formie e-maila dokumentu Polisy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
   Usługobiorca wykonujący prawo odstąpienia składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
   Termin 30 dni uważa się za zachowany, jeśli Usługobiorca wysłał oświadczenie przed jego upływem.
   W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
  3. Informacje, o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności dotyczące istotnych właściwości ubezpieczenia, jego przedmiotu, minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa oraz o istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją, są każdorazowo przedstawiane w trakcie wypełniania wniosku zależnie od wybranego rodzaju ubezpieczenia oraz w OWU.
 6. Postępowanie reklamacyjne
  1. Agent rozpoznaje reklamacje Usługobiorców w związku z:
   1. Zawieranymi umowami ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami OWU,
   2. Funkcjonowaniem Serwisu zgodnie z poniższymi zapisami z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną
   3. Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1348 ze zm.)
  2. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w sprawie świadczenia usług przez InterRisk. Można ją wnieść na piśmie w oddziale lub filii InterRisk za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca, kuriera lub złożyć osobiście lub ustnie, tj. telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt telefoniczny 22 212 20 12 lub osobiście do protokołu w oddziale lub filii InterRisk.
  3. Jednostka organizacyjna InterRisk (w tym przypadku Agent), której dotyczy reklamacja udzieli odpowiedzi na pisemnie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a na wniosek klienta – drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym Agent zawiadomi składającego reklamację.
  4. Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego.
  5. Reklamacje składane są w formie e-maila w terminie 30 dni od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
  6. W reklamacji Usługobiorca powinien wskazać przedmiot i okoliczności uzasadniające jej podstawy.
 7. Prawa autorskie
  Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Serwisu i jego elementów składowych przysługują Agentowi. Poza przypadkami wskazanymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie jakiejkolwiek części Serwisu oraz treści w nim umieszczonych bez uprzedniej pisemnej zgody Agenta.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Usługobiorcy są niezwłocznie informowani o każdej zmianie treści Regulaminu przez umieszczenie jego obowiązującej treści na stronie Serwisu.
  2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą umieszczenia go na stronie Serwisu.
  3. Agent udostępnia Usługobiorcom Politykę prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 tego Regulaminu.
  4. Usługobiorca ma możliwość zapoznania się z treścią OWU i pełnomocnictwa udzielonego przez InterRisk Agentowi za pośrednictwem Serwisu przed wypełnieniem Formularza rejestracyjnego.

Obowiązkowe pole
Powrót